Persoonlijk telefonisch advies:: +49 (0)2821-89 61 20
Deutsch
Nederlands
 

De algemene voorwaarden

Geachte gast,

Het verheugt ons zeer, dat u van onze dienstverlening gebruik wilt maken. We doen er alles aan om er een ontspannen en onvergetelijke belevenis van te maken. Hieronder staan de algemene voorwaarden, zoals geldend binnen de reisbranche en voor zover ze van toepassing zijn op GeccoTours (hierna GT), eigenaar Karl Reinery, Sonnenweg 43, 47533 Kleve. Iedere deelnemer van een geboekte toer of activiteit staat in de algemene voorwaarden als "reisgast" vermeld. Letop! De heer vermelde algemene voorwaarden zijn een algemene vertaling van de Duitse versie en is daarom slechts ter informatie. De Duitse tekst is juridisch bindend.

1.

Afsluiten van een reisovereenkomst

1.1

De reisgast maakt, mondeling, schriftelijk, per fax of e-mail, kenbaar een reisovereenkomst te willen afsluiten op basis van de algemene voorwaarden.

1.2

De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging aan de reisgast. Wanneer de inhoud van de boekingsbevestiging niet overeenkomst met de boeking door de reisgast, dan betreft het een nieuw aanbod van GT. Dit nieuwe aanbod geldt voor een periode van 10 dagen en geldt als aangenomen wanneer niet binnen deze periode uitdrukkelijk wordt afgewezen.

1.3

De contactpersoon is evenzeer aanspreekbaar op de overeenkomst als de door hem of haar aangemelde reisgasten. 

2.

Betaling

 

Na het sluiten van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan van 25 procent van het totale bedrag met een minimum van 70 Euro. Het restbedrag moet binnen 14 dagen voor aanvang van de reis aan GT worden betaald.

3.

Verrichtingen door GT

 

De door GT uit te voeren verrichtingen beperken zich tot hetgeen in de boekingsbevestiging beschreven staat. Eventuele veranderingen of wijzigingen zijn slechts toegestaan voor zover ze geen afbreuk doen aan de wezenlijke activiteiten van het aanbod. Eventuele garantie is ook geldig voor wijzgingen, voor zover het activiteiten betreft die in gebreke blijven. GT dient de reisgast onverwijld van eventuele wijzigingen op de hoogte te stellen en de reisgast de gelegenheid te bieden om kostenloos een andere boeking te maken en og van de boeking af te zien.  

4.

Afzegging en omboeking

4.1

De reisgast kan te allen tijde voor aanvang van de reis de reisovereenkomst opzeggen. De mededeling hieromtrent aan GT dient schriftelijk plaats te vinden. Ter compensatie van de reeds door GT gemaakte kosten, gelden de volgende percentages:

Tot 42 dagen voor aanvang van de reis = geen kosten
42 tot 30 dagen voor aanvang van de reis = 30%
29 tot 15 dagen voor aanvang van de reis = 50%
14 tot 07 dagen voor aanvang van de reis = 60%
06 tot 04 dagen voor aanvang van de reis = 85%
03 dagen voor aanvang van de reis of niet komen opdagen = 100%
Wij raden u aan een of meerdere reisverzekeringen af te sluiten en zich te beschermen tegen kosten voor annuleren, ziekte of diefstal.

4.2

Wanneer de reisgast de boeking wil veranderen is GT gerechtigd in de laatste 31 dagen voor aanvang van de reis 25,00 Euro in rekening te brengen. Tot aan een dag voor aanvang van de reis gelden wijzigingen als annulering en dient eventueel een nieuwe boeking te worden gemaakt.

5.

Verlopen aanspraak op dienstverlening

 

Wanneer de reisgast, wegens ziekte of andere, niet door GT veroorzaakte gronden, afziet van aanspraak op de dienstverlening door GT zoals vastgelegd in de reisovereenkomst, vindt geen compensatie plaats.  

6.

Annuleren door GT

6.1

Buitengewone en onvoorziene omstandigheden die de geplande uitvoering van de reisovereenkomst in de weg staan, kunnen leiden tot annulering door GT (bijvoorbeeld bij storm, hoogwater of ziekte van de reisleider). Na het begin van de reis kan GT tot annulering overgaan indien de reisgast het onmogelijk maakt de reisovereenkomst uit te voeren of zich dermate tegen de rechtsregels ingaat dat het afbreken van de reis gerechtvaardigd is. In een dergelijk geval behoudt GT alle aanspraken op de reissom van de boeking.

6.2

De door GT ingezette reisleiding is gemachtigd de rechten van GT waar te nemen. Eventuele meerkosten zijn door de reisgast te voldoen.  

7.

Aansprakelijkheid

7.1

Voor zover het niet de algemeen geldende rechtsregels betreft, geldt de aansprakelijkheid van GT voor schade (uitgezonderd letselschade) een bedrag van maximaal drie maal de reissom, voor zover I de schade niet is ontstaan door grove nalatigheid of schuld door de reisgast, II voor zover GT als enige veroorzaker van de schade kan worden aangezen.

Het uitoefenen van sportieve activiteiten is verbonden aan een verhoogd risici op schade en moet door de reisgast zelg kunnen worden verantwoord.

De veiligheid van de apparaten dient door de reisgast zelf voor gebruikt te worden gecontroleerd.  

7.2

 

7.3

De reisgast is verantwoordelijk voor het naleven van de rechtsregels, in het bijzonder de verkeersregels en scheepvaartverordeningen en is zelf aansprakelijk voor schade aan derden. De reisgast wordt geacht verantwoordelijk met alcohol om te gaan.

7.4

GT is niet aansprakelijk voor de dienstverlening door anderen, die als zodanig in het aanbod is omschreven (bijvoorbeeld bezienswaardigheden of tentoonstellingen).

Wordt in het kader van de reis of in aanvulling daarop een aanvullende dienst aangeboden, dan geldt de aanspraakelijkheid van betreffende (reis)onderneming.

7.5

 

8.

Gebreken, uitsluiting en verjaring

 

Aanspraak op gebreken, uitsluiting en verjaring gelden met betrekking tot het Duitse burgerlijk wetboek (§ 651 c bis g, BGB).

9.

Overdrachtsverbod

 

Het overdragen van aanspraken uit de reisovereenkomst tussen GT en de reisgast aan derden is uitgesloten.

10.

Schade en verlies

 

De uitrusting en materialen van GT worden regelmatig grondig gecontroleerd op beschadegingen en mankementen. Beschadeging en verlies worden de reisgast in rekening gebracht, evenals eventuele bergingskosten.  

11.

Uitzonderingsbepalingen

Uitzonderingen op enkele bepalingen hebben geen invloed op de werking van de overige bepalingen van de reisopvereenkomst.

 

 

12.

Zetel van de bevoegde rechtbank, overigen, Sonstiges

12.1

Zetel van de bevoegde rechtbank voor GT is Kleve.

12.2

Op de juridische relatie tussen GT en de reisgast die niet in Duitsland is gevestigd, gelden uitsluitend de Duitse rechtsregels. 

 

 

 

 ×
##Adroll